صفحه اصلی

پروژه ها

همکاری با ما

درباره ما

تماس با ما

خط مشی سماسد

خط مشی شرکتخط مشی کیفیت

در راستای توسعه و دستیابی به شرکتی پیشرو، به انجام رساندن و مدیریت پروژههای مهندسی، تدارک و اجرا با رعایت مشخصات، الزامات و کیفیت مورد توافق در قرارداد و در چارچوب اهداف سیستمهای مدیریت کیفیت، بهداشت حرفهای، ایمنی و زیست محیطی، با مشارکت کلیه همکاران، متعهد به انجام موارد زیر می باشد:
* ایمن سازی محیط کار و پیشگیری از بروز خطا، عوامل آسیب رسان، حادثه، آلودگی و تخریب محیط زیست
* تبعیت از قوانین، مقررات و استانداردهای ملی و بین المللی مرتبط
* استقرار نظام بهبود مستمر
* فراهم کردن منابع لازم و اعمال مدیریت موثر بر آنها
* افزایش آگاهی و آموزش کارکنان
* افزایش مشارکت کلیه کارکنان شرکت برای استقرار اثربخش سیستمهای مدریتی
* توجه به نظرات طرفهای ذینفع از جمله کارفرمایان و تامین کنندگان
این خط مشی به منظور تداوم بهبود سیستم مدیریت یکپارچه هر سه سال یکبار مورد بازنگری قرار می گیرد.
خط مشی HSE و IMS

شرکت سماسد ارایه کننده فعالیت‌های مربوط به آب، ساختمان، تاسیسات و تجهیزات و راه‌وترابری با اعتقاد راسخ، نسبت به استقرار نظام سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه IMS) ISO9001-ISO14001-OHSAS 18001) و HSE باهدف پویایی، ارتقاء مداوم كيفيت خدمات درزمینه کسب رضايت کليه طرف‌هاي ذينفع به ويژه مشتريان خود سعي دارد با درنظر گرفتن بهبود شرايط ايمني، بهداشتي و زيست محيطي، با کارشناسان مجرب و کارآمد، رئوس خط مشی خود را به شرح ذیل اعلام نماید:
1-ارتقاء سطح کیفی خدمات
2-جلوگيري از وقوع حوادث ايمني و بهداشتي
3-ايجاد محيط زيست سالم و كاهش آلاينده‌ها
4- افزايش رضايت مشتري
5- ترویج فرهنگ مشارکت در سطح کارکنان
6- رعایت استانداردها و الزامات مورد نظر کارفرما
دراین خصوص مدیرعامل شرکت سماسد خود را نسبت به خط مشی سيستم مديريت کیفیت يکپارچه، رعایت موازین قانونی و تامین منابع لازم جهت دستیابی به اهداف متعهد دانسته و استقرار سیستم مدیریت کیفیت یکپارچه را مسئولیت تمام کارشنان وکارکنان می‌داند.
مديرعامل کامران طهماسبی
اين خط مشی به منظور تداوم بهبود سيستم مديريت يکپارچه هر سال يکبار مورد بازنگری قرارمی‌گیرد.