شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

پروژه ساختمان دادگستری کل استان مازندران

درباره این پروژه

پروژه مجتمع قضایی ساری مربوط به عملیات تکمیل ساختمان اداری مجتمع قضایی ساری. کارفرما: دادگستری کل استان مازندران می باشد. مبلغ پیمان 309،685،245،311 ریال است. این پیمان به مدت 24 ماه بوده و شروع پیمان از تاریخ 06/11/1397 بوده است.

تاریخ

خردا 95

دسته بندی

تجارت