شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

پروژه پلی کلینیک غرضی اصفهان

دسته بندی

تجارت

درباره این پروژه

پروژه پلی کلینیک غرضی اصفهان مربوط به انجام کارهای ساختمانی و تاسیسات احداث پروژه پلی کلینیک تخصصی بیمارستان تامین اجتماعی غرضی اصفهان. کارفرما: مدیریت طرح و اجراء خانه سازی ایران. مبلغ پیمان 79،751،316،727 ریال است. این پیمان به مدت 25 ماه بوده و شروع پیمان از تاریخ 16/10/1392 بوده است.