شبکه های اجتماعی
تصویر عنوان

پروژه 240 واحد مسکن مهر برازجان

تاریخ

20 November

دسته بندی

تجارت

درباره این پروژه

پروژه مسکن مهر برازجان مربوط به احداث 160 واحد مسکن مهر برازجان. کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر می باشد. مدت این پیمان 24 ماه می باشد. کارفرما این پروژه سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر است و تاریخ شروع این قرارداد از تاریخ 07/12/1389 بوده است.

پروژه مسکن مهر برازجان مربوط به احداث 112 واحد مسکن مهر برازجان. مدت این پیمان 24 ماه می باشد. کارفرما: سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر می باشد.  کارفرما این پروژه سازمان مسکن و شهرسازی استان بوشهر است و تاریخ شروع این قرارداد از تاریخ 19/11/1389 بوده است.